Ekspertyzy techniczne - audyty

Często spotykamy się z problemem nieprawidłowego cięcia metali zarówno w zakresie dokładności jak i jakości powierzchni bocznych. Znalezienie przyczyny niekiedy nie jest proste. Wina może leżeć po stronie nieprawidłowej pracy zespołów części mechanicznej, zespołów części elektrycznej, zespołów części gazowej (plazmowej) jak również z wzajemnego nakładania się wad w/w poszczególnych zespołów maszyny.

Zadaniem ekspertyzy technicznej (tzw. audytu) jest:

znalezienie przyczyn popełnianych błędów przez wyparkę
określenie koniecznych prac naprawczych
określenie stanu technicznego maszyny
określenie rzędu kosztów naprawy
określenie możliwości zamontowania nowych dodatkowych zespołów np. automatyki rozszerzających obecne parametry techniczne maszyny
ułatwienie podjęcia decyzji odnoście dalszych kroków - naprawić, modernizować czy zakupić nową maszynę

W tym celu należy przeprowadzić szereg prac kontrolno-pomiarowych określonych m.in. w/w normie PN/EN 28206 tzn.

Sprawdzenie prostoliniowości i równoległości jezdni.
Sprawdzenie geometrii maszyny.
Sprawdzenie dokładności odwzorowania w różnych miejscach paleniska i przy różnych prędkościach.
Sprawdzenie maksymalnych prędkości cięcia maszyny oraz maksymalnej prędkości przejazdowej.
Sprawdzenie luzów mechanicznych napędów głównych.
Sprawdzenie wszystkich innych zespołów maszyny.

Badania odwzorowania przeprowadzane będą poprzez włożenie w miejsce palnika specjalnego długopisu i rysowanie kształtów na papierze. Tak wykonane odwzorowania poddawane są pomiarom i ocenie.

Zależnie od życzenia zamawiającego wyniki pomiarów, wstępne wnioski i zalecenia mogą być przedstawione w formie ustnej tuż po zakończeniu prac lub w formie pisemnej odpowiednio opracowane w ciągi 3-4 tygodni od zakończenia prac. Opracowanie pisemne jest szczegółowym sprawozdaniem z przeprowadzonych prac. Zawiera wszystkie stabelaryzowane pomiary, wyniki, niezbędne obliczenia, odwzorowania, wnioski, zalecenia itp.

Zlokalizowane podczas pomiarów drobne wady - jeżeli będzie takie życzenie zamawiającego oraz jeżeli będzie taka możliwość, mogą zostać usunięte podczas wykonywania pomiarów. Prace wymagające większego zakresu i nakładu mogą zostać przez nas wykonane na podstawie oddzielnego zamówienia. Po zakończeniu audytu przedstawiona zostaje odpowiednia oferta na naprawę maszyny.

Czas realizacji audytu zależnie od typu, wielkości stanu technicznego maszyny, zakresu prac dodatkowych wynosi od 2 do 7 dni.


Niżej przedstawiono dwa przykładowe nieprawidłowe odwzorowania maszyn. Przy tego typu odwzorowaniach trudno mówić o dokładności maszyny i jakości cięcia.

Podczas pomiarów przeprowadza się znacznie więcej różnych odwzorowań określonych w odpowiednich normach oraz WT różnych producentów maszyn oraz odwzorowaniach opracowanych przez naszą firmę.

Rys 1. Odwzorowanie nr 1.

Odwzorowanie przedstawia dwa styczne okręgi kreślone jak znak nieskończoności w sposób ciągły w kierunku zgodnym i przeciwnym do ruchu wskazówek zegara dla różnych prędkości.

Dla maszyny sprawnej powinny to być dwa identyczne styczne okręgi. Niezależnie czy kreślone są zgodnie czy przeciwnie do ruchu wskazówek zegara odpowiednie linie powinny się pokrywać, być gładkie niepofalowane.

Rys 2. Linie skośne

Odwzorowania przedstawiają linie skośne kreślone w przeciwnych kierunkach pod różnym kątem (na rysunku pod kątem 45°) w stosunku do współrzędnych maszyny dla różnych prędkości ruchu.

Dla maszyny sprawnej linie powinny się pokrywać.